אות, גוף, קהילה : עיונים בהגות יהודית־צרפתית בת זמננו

עמוד:4

Letter, Body, Community Chapters in Contemporary French - Jewish Thought Rony Klein Philosophy series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language Editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2014 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2014 הספר ראה אור בתמיכת האוניברסיטה העברית אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We design סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עריכת לשון : רונית רוזנטל www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן-אבי ,3 תל אביב 64736 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2014

דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר