בקיעים בקונצנזוס : אתגרי "צבא העם" ומודל הגיוס לצה"ל במציאות חברתית משתנה

עמוד:2

י נ ו א ר 1 2 0 2 ב ק י ע י ם ב ק ו נ צ נ ז ו ס א ת ג ר י " צ ב א ה ע ם " ו מ ו ד ל ה ג י ו ס ל צ ה " ל ב מ צ י א ו ת ח ב ר ת י ת מ ש ת נ ה אסף מלחי מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 6 5 1

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר