מבוא

עמוד:14

14 איל זק הערכית נעדרים ואף מושתקים קולותיהם של אותם גברים . למגמה זו ישנה השפעה גם על ההיבט הקליני - העדר הידע אודות החוויה הסובייקטיבית ודרכי ההתמודדות מותיר גם את המרחב הטיפולי נתון להשפעתם הזרה של ערכים חברתיים ותרבותיים, אשר אינם עולים בהכרח בקנה אחד עם צרכיו של המטופל . לאור כל זאת מבקש ספר זה להיות במה לקולותיהם הייחודיים של גברים אלה . לצורך תיאור וניתוח חווייתם הסובייקטיבית של גברים דתיים הנשואים לאישה ונמשכים לבני מינם התבססה עבודת המחקר על השיטה האיכותנית . שיטה זו מתמקדת בחקירת תופעות אנושיות מתוך נקודת מבט פרשנית והיא שואפת לתארן, לפרשן ולנתחן במצבן הטבעי ועל פי המשמעות החווייתית שנשואי המחקר מייחסים להן . לשם כך התבססה העבודה על ניתוח הנרטיבים שעלו מדברי המרואיינים . באמצעות ניתוח המשמעות העולה מהנרטיבים, סיפורי חיים אודות נושא מסוים, אפשר להגיע לתובנות כלליות אודות התופעה הנבחנת . המחקר האיכותני אינו מתיימר לגלות את המציאות כאמת אובייקטיבית ומוחלטת, אלא שואף לזהות ולחקור פרשנויות מגוונות של אותה המציאות מתוך גישה הוליסטית ובאמצעות תיאורם והסברם של הדברים, על ריבוי פניהם ומורכבותם . עבודה זו נכתבה לאורן של תיאוריית ההבניה החברתית והפסיכולוגיה של התרבות . תיאוריית ההבניה החברתית, המקובלת כיום בתחום מדעי החברה, רואה את המציאות האנושית, הסדר והארגון החברתי כתוצרים של תהליכים ואינטראקציות חברתיות . מושגים, רעיונות, השקפות ואמונות מקורם בתהליכים חברתיים ובדפוסי התנהגות, והם אינם טבעיים ו"נורמליים", כפי שטוענות תפיסות מהותניות . באופן דומה מבקשת גם הפסיכולוגיה של התרבות לזהות ולבחון כיצד משפיעה התרבות ומעצבת את חווייתו הסובייקטיבית של האדם . מכאן עולה חשיבותו של הפרט כסובייקט המפרש את מציאות חייו ופועל על פי משמעותה עבורו, במסגרת המגבלות החברתיות והתרבותיות המושתות עליו .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר