פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:488

משמעותית הרבה יותר לביצוע תכניות חברת _'פררג'רוזלם . ' אך משקם הממשל האזרחי והחלו קמות המחלקות הממשלתיות , הן החלו נוגסות הרבה מהמעמד והתפקיד של חברה זו ; פעולות תכנון , רישוי בנייה , סלילת דרכים , נטיעות ועוד נמסרו למשרדי הממשלה ולעירייה . אשבי לא הצליח להתאים את עצמו ואת תפקידיו בחברת _'פרו ג'רוזלםי אל המחלקות הממשלתיות . חוסר הבהירות בקשר למעמדה של החברה , מצבה הכספי הקשה והתערערות מערכת היחסים שלו עם סטורס , הביאוהו להחלטתו לעזוב את ירושלים ולחזור לאנגליה . אי נוחות שהתפתחה במקום מגוריו בוואדי ג'רז בירושלים , הייתה נימוק אחרון שבו תירץ את החלטתו . ב 9 במרס 1922 הודיע על החלטתו זו . הוא המשיך לשהות בעיר עד ספטמבר , על מנת לסיים את עבודותיו . כן הבטיח לדאוג לפרסום הכרך השני של דוח חברת יפרו גירוזלםי ולהשלים את תכניתו לעיר ירושלים . זו אכן פורסמה בכרך זה שראה אור בשנת . 1924 בהקדמה לכרך השני מתייחס אשבי לשינויים שחלו במעמדה ובתפקידיה של חברת יפרו גירוזלםי בשנים הראשונות של הממשל האזרחי . לדבריו , השימור של מונומנטים בשטח ירושלים נעשה יותר ויותר עניין למחלקת העתיקות הממשלתית החדשה שקמה ; תכנון העיר המודרנית ופיתוח הדרכים נעשו עניין בעיקר לוועדה העירונית לתכנון ולמחלקת העבודות הציבוריות . יתר על כן , בשנים 1922-1921 הוגדרו באופן מדויק יותר תפקידיה של עיריית ירושלים לעומת אלו של חברת יפרו גירוזלםי והיועץ העירוני , וסמכויות ותפקידים שהיו קודם בידי היפרו ג'רוזלםי באמצעות הוראה אדמיניסטרטיבית של מושל העיר , הועברו עתה לעירייה ולמחלקות המדינה החדשות שקמו . בספר היומן של אשבי על תקופת עבודתו בירושלים , שנתפרסם בשנת , 1923 עוד לפני הכרך השני של דוח היפרו גירוזלםי , הוא הביע את תסכוליו מעבודתו בעיר הקדושה אשר הביאו להחלטתו להתפטר מתפקידו ולעזוב את ירושלים . סטורס לא התרשם כנראה מהתפטרותו של אשבי . ביולי 1922 השתתף יחד עם הרברט סמואל במושב השנתי של יקרן החקר הבריטית' בלונדון . הרברט םמואל נשא דברים במושב זה , ודיווח למועצת 'הקרך על התפתחות המחקר הארכאולוגי בארץ ועל כל מה שעשתה ממשלת ארץ ישראל בהנהגתו כדי לסייע למחקר זה . רונלד סטורס , שחיזק אחר דבריו של סמואל , נתבקש לדווח על חברת יפרו גירוזלםי . הוא עשה זאת בצורה מסכמת וקצרה ובלי להזכיר כלל את עניין התפטרותו של אשבי . גם בספר זיכרונותיו של סטורס אין הדבר מוצא ביטוי כלשהו . הוא הסתפק בציון העובדה שהזמין את אשבי לירושלים כדי לשמש יועץ עירוני ומזכיר חברת _'פרו גירוזלםי , על מנת לסייע בשימורה ובפיתוחה של העיר . 138 אשבי ( לעיל הערה 139 . ( 49 הנ"ל ( לעיל הערה , ( 18 עמי 140 . 2-1 הנ"ל ( לעיל הערה . ( 4 אשבי הקדיש פרק ביומנו לחברת יפרועירוולםי . על כתיבת היומן ועל התגובות השליליות לתוכנו ראה קראופורד ( לעיל הערה , ( 33 עמי 141 . 193-192 שנתיים קודם לכן , עוד לפני שסמואל נכנס לתפקידו בארץ ישראל , הוא הופיע לפני אנשי קרן זו והבטיח את עזרתו בקידום הארכאולוגיה בארץ ישראל . ראה בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי , 161 והמקורות שם . 142 רבעון הקרן , המושב השנתי ה 57 ( יולי , ( 1922 עמי 143 . 111-93 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי . 456 , 327 , 323

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר