פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:441

פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל , 1926-1917 א . מבוא מאמר זה מהווה המשך , הרחבה והתמקדות באחד מהנושאים החשובים שהוזכרו במאמר הקודם אשר עסק בתמורות העיקריות' שאירעו בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי בה , בשנים . 1926-1917 תקופה זו , תקופת היבראשיתי בשלטונם של הבריטים בארץ ישראל ובירושלים , זכתה , כפי שכבר ציינו במאמר הקודם , לתשומת לב מיוחדת במחקרה של ארץ ישראל . הצהרת בלפור ;( 2 . 11 . 1917 ) הכיבוש הבריטי של ירושלים ;( 9 . 12 . 1917 ) תקופת השלטון הצבאי בעיר , עד יולי ; 1920 ותקופתו של הרברט סמואל כנציב הבריטי הראשון בארץ ישראל , עד אוגוסט 1925 כל אלה אירועים וזמנים שנכתב עליהם רבות . על נושא תכנונה של ירושלים בתקופת המנדט הבריטי - התכניות השונות , היבטי התכנון והאישים שעמדו מאחורי הצעות תכנון אלו - נכתבו גם כן כבר כמה חיבורים חשובים . לא נציין כאן את כל המקורות הרבים בנושאים אלו . רבים מהם הוזכרו במאמר הקודם , 'התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי , ' 1926-1917 ( להלן 'התמורות העיקריות , (' וראה שם . >? 1€ > 11 ( 1111111 £ _[\\ € 61111 x 11 ק ( 1 / 1 ( 1 £ ) € \ 1 (> 10 ח 0110 י 11€ 0 /> 10 /{ 0 1 1€5€1 \ _- ז 1 — ז _£ _) 311 _, . / €11 _<*( 11€ > ח 1 . 1 < 6 1 1 ו 613110 ח 1 : 1116 ? 1151 _06 ח 61115316 ז . _§ ח 1 תמ ? 13 _ 110 , ק 1948 ; 5 . 5113 ח < _10 ח _103 (>/ _^ 1 ( 111 ( 1 ( 1 1 £ 1918-1948 . 1 _^ 0 ז _6 111 111€ /\ זה 10 \ \ _4 )/ 0 ו \ ז 01 ן 11 \ 0 / . 1€ ? 11501€ _>! 1 : /\ _€011 \ ק _$ , ( 1918-1968 )" . 0 ? 1 > _011 _02081 ( 1 ן 170 > _י 01 ( 1 1031011 ( 111 $ £ > 1 \ _? ו 77 : ה / י 1 . / _£ 1115 ( 11 _* ת 31 _§ 111 ך , ח 1€11 _501€ > 11 , . 161115316111 1973 ; / 1 . $ 11310 ו 0 / . \ ן { ק _0 £ _0870 ח ? 1 > _0 ט _£ ( 21 . ( 6 ( 15 . ) . ח 11 ץ 1 ומ 1 . 0 . _>\ 128—131 ; 0 . 1 . קק 1 1973 , ח _8316 ט 1 1973 , 511661 50 , . 161 ח 5316 גח 1 . ( 6 , ז _11501€1 ז 1€ 10 1 _( 1€ : \ _11 ( 15 0 / . 1 _? ז 1 ו \/ 011 ח 110 ו _( 1 ק 1 ח 1 : , 4 _€ (> ז . _) € ? _11501€ > 170-171 . קק ח 016 1 ח 5 9 . 1-9 . 4 , ק ; 1 וח ועוד . בשנת 1994 הגיש בנימין הימן עבודת דוקטור לבית הספר לכלכלה ולמדעי המדינה בלונדון על הנושא 'מתכננים בריטים בארץ ישראל ' 1936-1918 ? 11 . 0 . ( 1185611311011 , 1-50 . 1994 ) , ? 316511116 , 1918-1936 תו _615 חח 81111511 ? 13 , ח 13 ח . ( 6 . _9 > ' עבודה זו נכתבה בהדרכת פרופי ש י ר"כמן ז"ל מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים , ופרופ י די דיאמונד מהמחלקה לגאוגרפיה בבית הספר לכלכלה ומדעי המדינה בלונדון . תודתי העמוקה נתונה לד"ר הימן , אשר אפשר לי לעיין בעבודתו החשובה , שממנה שאבתי פרטים ורעיונות למאמרי זה . הימן גם הגיש סיכום להרצאה על התכנון הבריטי של ירושלים : _, ח 13 ח 8 . _9 > ' [ , 11151 ק _115011 ח . 161118316 _^ 1 " (\ 13 ח ? 131111111 £ 1 ח 11 : 811 ( 1511 10 _^ ' ז < 1 £ _31 ת 3 ח 163 \/ _6 _ 1 ח _861 \\ ' 66 \ ¥ 011 < _1 , 11 . ח 65 ( 61 י _41 01 \\ חו 1116 \ 1 ת 1 תז ] 61115316 ח 0 ק 811617111 ( 641 ( 0 1 ( 16 \ _¥ 01 _^ 5110 ח 1 _§ 01 . 16 _^/ 1511 \ ' 61810 ז 61 $ 1 (> ' _7630111 י 1 \ ח 1 0611161 ? 011116 1 _ 1 ג < ח 3110 ח 161 ח 1116 1 ץ _126 ( 1 \> חג 1992 ) 1917-1948 " , 01 § ךת . _161115316 , ח \ ' _11123 ( 10 ו _€

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר