התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:428

בסיכומו של דבר נוכל לומר כי היה גידול באוכלוסיית העיר ירושלים בתקופת המנדט הבריטי , אך הוא פיגר אחר זה שבארץ כולה . במיוחד מסתמנת תופעה זו בקהילה היהודית . כך הדבר בכל תקופת המנדט , ובמיוחד הוא בולט בתקופה שאנו דנים בה - ראשית תקופת המנדט . בתקופה זו כמעט ולא גדלה ירושלים באוכלוסייתה , לא הכללית ובמיוחד לא היהודית . גם באופייה של האוכלוסייה היהודית , מבחינת הרכבה , לא חלו שינויים משמעותיים . האוכלוסייה החרדית המשיכה להתבצר בשכונותיה ובאורחות חייה הקודמים . כן המשיכה העיר לשמש מרכז משיכה לאוכלוסיית ערות המורח . בשנים הראשונות לאחר מלחמת העולם הראשונה נתחזקו הציפיות המשיחיות בקרב יהודי תימן ; ציפיות אלו זכו לתמיכה ועידוד מיוצאי תימן בארץ , ועם זאת קצב העלייה מארץ זו היה אטי . על תלאות הדרך הקשה נוספו הגבלות חמורות מטעם שלטונות המנדט . בארץ נתקלו העולים בתנאי קליטה קשים . כתוצאה מהקשיים לא עלה מספר העולים התימנים לארץ בשנות העשרים על מאות אחדות מדי שנה . בשנת 1926 הסתכם מספר עולי תימן שהגיעו מאז תום מלחמת העולם ב 1 , 653 נפש . חלק ניכר מהם הגיע לירושלים , וכאן הצטרפו לשכונות התימנים שכבר היו בעיר . אך המשפחות , שהיו ברוכות ילדים , סבלו ממחסור , מאבטלה , ממחלות ומתמותה גבוהה , ושכונותיהם נשאו אופי מובהק של שכונות עוני . גם בין יוצאי כורדיסטן , אשר נמנו עם חלוצי העולים מארצות המזרח , עלו לארץ בשנים 1 , 900 1926-1920 עולים . מרביתם התיישבו בירושלים שמחוץ לחומות ובנו שכונות מיוחדות כגון זיכרון יוסף , זיכרון יעקב , שערי הרחמים ודומות להן . אף במספרם של יהודי פרס בירושלים חל גידול ניכר ; לפי נתוני ההתאחדות הספרדית , בשנת 1926 היו בארץ 7 , 275 מתיישבים מפרס , כשלמעלה משני שלישים מהם בנו את ביתם בירושלים . מאות אחדות עלו גם מבוכרה ואפגניסטן . גם בעירק בבל התעוררה פעילות ציונית שדחפה לעלייה , אך זו הצטמצמה לשכבות העניות , ואך מעטים הגיעו לארץ . דומה כי בשנות העשרים הגיע מספרם לכמה מאות , וגם במקרה זה רובם הגיעו לירושלים . 175 מצפון אפריקה הייתה העלייה דלה . לארץ הגיעו רק מאות בודדות , בעיקר לירושלים . מחמת קשיי פרנסה והמשברים הכלכליים בארץ אף שבו חלק מהם לארצות מוצאם . בדרך כלל עסקו עולי המזרח במסחר זעיר ובמלאכות פשוטות שדרשו מאמץ גופני רב , כגון בניין , סבלות , חמרות , חציבה , סיתות ועבודות ניקיון . 169 על התמעטות האוכלוסייה בארץ ישראל ובירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה , ראה במפורט אצל שמלץ ( לעיל הערה , ( 15 ושילובי תשמ"ח ( לעיל הערה 170 . ( 16 פירוט על החברה החרדית ראה בספרו המקיף של פרידמן ( לעיל הערה 171 . ( 46 עמיקם ( לעיל הערה , ( 158 עמי 301-299 מצטט את כתבי יצחק בךצבי , כתבים , ה : אוכלוסי ארץ ישראל , ירושלים תרצ"ז , עמי 172 . 68 עמיקם ( שם , ( עמי 300 299 מצטט את מי צדוק , יהודי תימן , , 1967 עמי ; 248 ואת אי טביב _, עליית יהודי תימן , , 1943 עמי 173 . 21 עמיקם ( שם , ( עמי 300 מצטט את אי בך יעקב , קהילות יהודי כורדיסטאן , , 1961 עמי 174 . 26-24 עמיקם ( שם ) מצטט את כתבי יצחק בךצבי ( לעיל הערה , ( 171 עמי 175 . 88 עמיקם ( שם , ( עמי 301-300 מצטט את ח"י כהן , הפעילות הציונית בעירק , , 1969 עמי 176 . 114-113 שם , עמי . 301

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר