התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:393

הגעתו ארצה , היה הסיוע הכספי שהגיש לקהילה היהודית שנמצאה אותה עת במצב קשה ביותר , כמצוין לעיל . ועד הצירים קיבל תחת חסותו , את ועד העיר ודאג להקצבת כספים לפעולתו . ועד העיר , מצדו , נעזר בוועד הצירים ( ולאחר מכן ביכנסת ישראלי ) בכל מגעיו עם הממשל הבריטי . בהסכמת הוועד המקומי טיפל ועד הצירים אף בבעיות חינוך ותעסוקה בעיר , ונושאים אלו יצאו מתחום פעולתו של ועד העיר . ועד הצירים ריכז בידיו את כל התרומות שהגיעו בשביל יהודי העיר ודאג להמשך היחלוקהי של הכספים שהגיעו אחרי המלחמה , ברובם מאמריקה , באמצעות התנועה הציונית . אמנם רוב הכסף חולק לעניים אך היו גם ניסיונות ליצור מקורות פרנסה יצרניים בעזרת כסף זה . כמו כן עסק הוועד בענייני יומיום בעיר ודאג ( יחד עם השלטונות הבריטיים ) לניקוז השכונות הצפוניות בעיר ( מאה שערים ובית ישראל . ( ועד הצירים הקציב את הכסף , הבריטים את התכנון והפיקוח על הביצוע , וכך בוצעה העבודה לשביעות רצון התושבים . נוסף על כך דאג ועד הצירים לנטיעת עצים בעיר , בעיקר בשכונות שבהן היה חסר ירק . במשך הזמן הצטמצמה הפעילות של ועד הצירים , במיוחד כאשר יההנהלה הציונית באה במקומו , וגדלה האחריות והפעילות של הוועד המקומי בעיר . תחום פעילויותיו של הוועד התרחב , אך הוא המשיך להתמקד בעיקר בענייני יומיום , עזרה לשלטונות , סיוע למעוטי יכולת , ארגון משרד רבנות וארגון פעילויות תרבותיות שונות בעיר . כל אלה המשיכו להיות תמיד קשורים לגופים הציוניים והיו תלויים בהם . מפעל חשוב של התנועה הציונית , אשר ועד הצירים היה פעיל מאוד בהגשמתו , היה הנחת היסודות להקמתה של האוניברסיטה העברית . כבר ב 24 ביולי , 1918 כאשר קו החזית נמצא עדיין מצפון לירושלים והעיר נמצאה תחת השלטון הצבאי אשר דגל בעקרון _היסטטוס קור , הונחו אבני הפינה לבנייתה של האוניברסיטה על הר הצופים בשטחים שנציגי ההסתדרות הציונית החלו לרכוש באזור זה עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה , החל משנת . 1914 59 פירוט רב בבושא זה , ראה לבסקי ( לעיל הערה , ( 6 עמי 60 . 179-170 כהן הטב ( לעיל הערה , ( 45 עמי 32-29 והמקורות שם . 61 _י"י פרס , אר 7 ישראל וסוריה הדרומית : ספר המסעות , ירושלים תרפ"א , עמי ; 132 ביין ( לעיל הערה , ( 49 עמי . 148 62 וראה בעניין זה להלן 'שימור ותכנון ; ' ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי , 45 המצטט את דואר היום , . 3 . 12 . 1919 ראה על כך גם גנחובסקי ( לעיל הערה , ( 46 עמי , 205-202 יהביוב _הציוניםטי של מאה שערים ' . 63 ביגר ( שם , ( עמי , 45 המצטט את הארץ , 64 . 31 . 12 . 1919 על ועד הקהילה בירושלים ראה כהן הטב ( לעיל הערה 65 . ( 45 לבסקי ( לעיל הערה , ( 6 עמי ; 181-180 עילם ( לעיל הערה ( 43 עמי . 151-150 תיאורים על חגיגות בירושלים לרגל הנחת אבני הפינה ראה שביט ( לעיל הערה , ( 41 עמי 19 והמקורות שם . וראה במפורט ב"ז קדר , יטקס הנחת אבני הפינה לאוניברסיטה העברית בט"ו באב תרע"ח 24 ) ביולי ;( 1918 שי כ"ץ ומי הד ( עורכים , ( תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים : שורשים והתחלות , ירושלים תשנ"ז , עמי . 119-90

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר