התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:378

של הנציב הבריטי אישרה מועצת חבר הלאומים את המנדט הבריטי על ארץ ישראל , אך רק ב 29 בספטמבר 1923 הוא קיבל תוקף . עם זאת , מבחינת פיתוח העיר , השליטה הבריטית הייתה משמעותית וחשובה ביותר כבר מיום הכיבוש . תקופת כהונתו של הרברט סמואל נמשכה עד אוגוסט , 1925 ואז חזר לבריטניה והחלה תקופת כהונתו של הנציב השני - לורד פלומר . בתקופת השלטון הצבאי מונה בירושלים מושל בריטי לעיר . הקולונל בורטון פאשא שירת בתפקיד זה כשבועיים , וב 28 בדצמבר , 1917 התמנה רונלד סטורס למושלה הצבאי של העיר . עם סיום הממשל הצבאי , לאחר הגעתו של הרברט סמואל , המשיך סטורס לשמש בתפקיד המושל של מחוז ירושלים כולל העיר ירושלים לכל אורך תקופת כהונתו של הרברט סמואל , ואף שנה לאחר מכן עד אוגוסט . 1926 מגמת המאמר הנוכחי היא לסקור את ההתפתחויות המרכזיות שאירעו בירושלים בתקופת השלטון הצבאי הבריטי , בתקופתו של הרברט סמואל ועד לסיום תפקידו של רונלד סטורס כמושלה . למרות ההבדלים הרבים באופי השלטון הבריטי בירושלים בשני זמני המשנה הללו , של שלטון צבאי ושלטון אזרחי , דומה כי מבחינתה של העיר ירושלים יש הרבה מן המשותף לאורך התקופה כולה , וזאת הן בגלל הדומיננטיות של סטורס כמושל העיר הן בשל כך שהייתה זאת תקופת היבראשיתי של שלטון מערבי מתקדם בעיר - השלטון הבריטי , לעומת שלטון מזרחי נחשל יחסית ששרר בה במשך מאות בשנים - השלטון העותימאני . בניגוד אולי להתפתחויות כלליות בארץ , דומה כי בעיר ירושלים ניתן להבחין בשלוש תקופות משנה עיקריות בהתפתחותה של העיר , לאורך תקופת השלטון הבריטי בה בשנים . 1948-1917 תקופת המשנה הראשונה היא זו שצוינה על ידינו . תקופת המשנה השנייה היא תקופת הביניים בזמן השלטון הבריטי בארץ , בשנים . 1936 -1926 המאפיין תקופה זו הוא שניתן להבחין בה בהבשלת פרות , המשכים ותוצאות של סקירה מסכמת על הוועידות וההסכמים השונים באשר למסירת השלטון על ארץ ישראל לידי הבריטים ראה ברשימתו של ני קצבורג , _יבריטניה ושאלת אר 7 _ישראל , / 1925-1915 הקדמה לרי מקובר , שלטון ומנהל _בארךישראל , 1926-1917 ירושלים תשמ"ח , עמי ; 14-1 על ישאלת ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה , ראה במפורט בסיכומו של יי פרידמן , ישאלת ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה , ' מי _ליסק ( עורך , ( תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה , תקופת המנדט , א , ירושלים תשנ " ד , עמי . 95-1 על תקופת הזמן של מאמרנו פורסם גם ספרה של רחלה מקובר ( שם , ( העוסק בשלטון ובמנהל הבריטי בארץ . בכל הנוגע לפרטים על האישים הבריטים הנזכרים במאמרנו העדפנו להפנות לספר זה , שבו מצויים מקורות נוספים , כולל הפניות לספרו של וסרשטיין 7 ) 1€ ) , מ 8 . \ ¥ _38561 $ _161 11 $ ] \ _€0 > 1 _^ _11€1 , 1917— ו 1 ( 111 ( 1 111 £ \ 1 ( 1 })— 3€ \ ח 1 € ז > ח €7 ע _00 ץ _110101 ח _6 : 7116 _^}< 2 ןז 81111511 111 _101€511 1973 ח _( 10 וז , ( 1929 . 1 _. 0 שגם הוא מרחיב את הדיבור על מספר אישים בריטים מרכזיים בממשל הבריטי עד לשנת . 1929 על בורטון פאשא ראה מקובר ( שם , ( עמי . 69 על שירותו של סטורס בירושלים ראה ספר זיכרונותיו _0 / 1939 8 . 810115 . 77 !< ח _^ 0 מ 5 _, 1 _. 0 ןו 0 ה 10 ח , 011 € ת _6 ' _* ¥ 01 _^ 1935 ; 1 _^ _61 א . 1 : 510115 . סטורס , זיכרונות , א-ג , תרגם _י"א עבאדי , ירושלים תרצ"ח . כל ההפניות לספרו של סטורס להלן מתייחסות למהדורת לונדון . 1939

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר