בפתח הספר

עמוד:8

מ ב ו א 8 הנרטיב ששלט בסיפורי המגויסות היה זה של נשים מהיישוב "המאורגן" או של נשים שהיו מזוהות עמו . הן שמרו לאורך השנים על קשרים ביניהן וגם היו קרובות למוקדי ההשפעה והפרסום . ספריה של ברכה חבס, למשל, מבטאים את 3 בספר זה מובאים לראשונה גם קולותיהן של נשים שלא נמנו עם הנרטיב הזה . חלק זה של היישוב, והם מאירים ומעשירים את הסיפור מהיבטים נוספים . עד כה לא נכתבו מחקרים שהוקדשו לשירותן של נשים מהיישוב בצבא הבריטי . מונוגרפיה זו תציג את זווית הראייה היישובית וגם את זאת הבריטית, ותבקש לחדש גם בבחינת התייחסותם של הבריטים לנשות היישוב . חקר נשים ומגדר שינה את הבנת התהליכים והתופעות בנושאי מגדר ולאומיות . התופעה של שירות הנשים מארץ ישראל בצבא הבריטי תוצג בספר כמקרה מבחן בחקר מגדר ולאומיות . יזמת הגיוס החלה תהליך שפרץ דרך לנשים אל תוך מעוז הגבריות — הצבא . נוסף על אמירה מגדרית מובהקת הייתה בגיוס לצבא גם אמירה לאומית ברורה בדבר רצונן של נשים להשתתף במאבק הלאומי במסגרת היישוב לצד הגברים, כביטוי לעצמאות רעיונית וכהגשמה של מאבק ממושך על מקומן בחברה היישובית . הספר מבקש להבין את ההוויה היישובית, המרקם החברתי, כוחו של ארגון נשי, ומעל לכול — את הקונפליקט בין האינטרס הפמיניסטי לבין האינטרס הלאומי . בספר נעשה שימוש במקורות ראשוניים הנמצאים ביותר מעשרה ארכיונים בארץ ובשלושה ארכיונים בבריטניה : הארכיון הלאומי הבריטי, מוזאון המלחמה האימפריאלי והמוזאון הצבאי הלאומי . מקצתם כבר נחקרו והם מוארים כאן מזווית ראייה שטרם נחקרה, ומקצתם נחשפים כאן לראשונה, כגון יומני המלחמה של פלוגות האט"ס, יומנים אישיים, מכתבים וספרי זיכרונות . אחד מהם הוא יומנה האישי של אודרי טרויט צ'יטי ( Chitty ) , מפקדת האט"ס במזרח התיכון . יומן זה שימש אותה בפגישותיה בארץ ישראל בעת המשא ומתן על הקמת היחידות . היומן מוגדר כ"פרטי מאוד", כתוב בכתב ידה והוא מכיל, בין היתר, רשמים אישיים מפגישותיה עם אישים שונים ביישוב היהודי . לצורך המחקר, שקדם לספר, התקיימו כ – 60 ראיונות . שניים מהם התקיימו בבריטניה עם מפקדות בריטיות, ששירתו עם מגויסות מארץ ישראל והאירו את נקודת המבט הבריטית . רוב המרואיינים התראיינו לראשונה על השירות בצבא 3 חבס ( 1900 - 1968 ) , הייתה מחנכת, סופרת ועיתונאית, חברת מערכת "דבר" ו"דבר לילדים" וכתבת קבועה ב"דבר הפועלת" . כתבה מאות מאמרי עיתונות וכתבה וערכה יותר מ – 50 ספרים למבוגרים ולילדים . ב פ ת ח ה ס פ ר

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר