הקדמה לשער הראשון

עמוד:12

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 12 כארבעה חודשים בכתיבהסימון וייל משקיעה אפוא את עצמה במשך הצהרת"לשם ניסוח,מאמרי הכנה וטיוטות,אינטנסיבית ביותר של מחברות רעיונותיה . האדם כלפי חדשה שעל בסיסה מושתתת הצהרת חובות"אמונה אולם הם מעודדים,להצהרת החובות מתקבלים בקרירות בקרב הממונים עליה צופה של מאות עמודיםהיא עושה זאת בכתיבה ר . אותה בכל זאת להרחיבם עד, השתרשות ,תה הגדולה השנייהשיהיו ליציר,כמעט ללא כל הגהה או עריכה . היא מתמוטטת פיזית מחוסרת הכרה על רצפת חדרה 3491שבאמצע אפריל בבית . ומאובחנת כחולה בשחפת"מידלסקס"היא מאושפזת בבית החולים בלתי גמורה וכמההחולים היא כותבת מספר עמודים נוספים ליצירתה ה ומתה שם לאחר,באמצע אוגוסט היא מועברת לסנטוריום באשפורד . מכתבים . 3491באוגוסט 82ֿ ב,שבוע ,מתקופה זוהמכיניםמהמאמריםהנוכחי מובאים שנייםהקובץשלזהבחלק הם הצהרתולאחרי,"האישי והאנושי"ו" ? האם אנו נלחמים למען הצדק" טיוטת הכרזה"המסמך . סימון וייל בשני חלקיםהשכתב,החובות כלפי האדם שהוא כשלעצמו גרסה מתקדמת של כמה טיוטות" ) האדםכלפיבדבר החובות וממשיך,שהיא הבסיס או המבוא להצהרה"הצהרת אמונה"נפתח ב ( קודמות שהוא" ) הנפשורכיצ"המסמך ; ליישומןוהדרךהחובותבתקציר של הצגת ובעקבותיה,להצהרה ( פרלוד ) קדמההבתחנפ ( השתרשות הספרשלתחילתו . פירוט נרחב של הצגת החובות בה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר