אֶת פָּנֶיךָ אֲבַקֵּשׁ

עמוד:5

ותרבות : סדרה חדשה" סדרת הספרים "פרשנות האדם הוא יש מפרש . בני אדם, יחידים וחברות, מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם, ערכיהם, עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות, אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל בים השונים שבהם הוא פעיל . בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרח הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם הוא יש מפרש : כיצור חושב הוא אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . עצמה, היא אינה מתבלטת, ואינה ואולם לעיתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח, בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היאהאנושיים, שבהם מגולמת עבודתו של התאורטיקן, ההרמנויטיקן, והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . אחותה הצעירה של סדרת – סדרת הספרים "פרשנות ותרבות : סדרה חדשה" הספרים עוסקת במומנטים פרשניים . – הספרים הקודמת "פרשנות ותרבות" הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים, פילוסופיים, דתיים ואחרים, פרשנות של תרבויות וחברות, פרשנות של מוסדות חברתיים ושל מיתוסים, אתוסים, פרקטיקות וריטואלים . סדרת הספרים פרדיגמות הלקוחות מתחומיתחומי, המתגבר על- כולה מתייחדת באופייה הבין ידע תחומיים, ובניסיון להציע קריאה חדשנית ומאתגרת, המעוררת מחדש את השיח גם ביחס למה שנתפס כמובן ומוכר זה מכבר . * * * ים" הכלולה בסדרת הספרים פרשנות ותרבות היא בעלת אפיוניםנִ תת הסדרה "פָּ שבעים פנים לתורה", וסדרהייחודים . המונח "פנים" הוא הרמז לביטוי התלמודי " יהודייםה המנכיחים את אופני הקיום תרבותיים ופלורליסטיים-רב מציעה פנים זו מתמקדת במחשבה יהודית עכשווית המתמודדת עם אתגרי המגוונים . "פנים" הקיום היהודי בהווה . היא מבקשת להציע בפני הקוראים מחשבה יהודית חדשה, ית אבל נופה וענפיה ניזונים מההווה . "פנים"ששורשיה נטועים במורשת היהוד אתגר מניחה כי ההווה מציב מכלול של ערכים, נורמות ודפוסי תודעה, המציבים "פנים" מבקשת ליצור ולעודד שיחהבפני התרבות היהודית כמסורת חיה . מרכזי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר