חוכמת בעלי החיים

עמוד:4

חוכמת בעלי החיים וירג'יניה מוֹרֶל נדפס בישראל, תשע״ח — 2018 עריכת תרגום : רותי נויגרטן מפתח : רותי חזנוביץ' סידור ועימוד : א . אורן הפקות דפוס בע"מ כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . 36212 , תל-אביב 6136102 info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . הוצאת מטר ב- ANIMALWISE VIRGINIAMORELL Copyright © 2013 by Virginia Morell This translation published by arrangement with Crown Publishers, a division of Random House, Inc . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212, Tel - Aviv 6136102 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר