תוכן העניינים

עמוד:ו

אסטרטגיות פרשנות 691 סיפורי הבריאה ן 70 פרקי ברית אברהם 721 ביקורי יעקב בבית אל 731 סיפור המבול ו 74 אברהם הארמי 761 הר המוריה ן 76 כדרך במלון 771 על המהדורה 78 1 הטקסט ודרכי השתמרותו ן 73 עדויות ישיר 1 ת ,. 78 עדויות עקיפות ,. 97 על השוזזור 991 שחזור העברית ן 99 הכרעה בין עדי הנוסח הישירים ן 120 נספחים קטע נוסף מקומראן ? ן 121 שם הלייה 122 / עןמות הנשים ו 123 תרגום ופירוש פרק א ., 129 נספח : תורה ותעודה .. 40 ו פרקים בו ג : סיפור הבריאה ואירועי גו עדן .. 144 פיק ב .. 45 ר נספח א : עדויות נ ' וע ' .. 66 ו נספת כ : הלכות השבת בספר היובלים .. 70 ו פרק ג ., 173 נספח א . שיחור פסוקי טומאת יולדת ביובלים .. ר 9 ר נספח ב : חישוב כביסת אדם לגן עדן .. 192 פרק ד .. 94 ר נספח : הדורות מאדם עד נרו על פי ספר היוכלים ., 206 פרקים ה - ו .. 209 פרק ה .. 209 פרק ? 0 £ פרקים ז - יא ,, 230 פרק ז ,. 231 פרק ת ,. ו 4 י בספח : רולוקת הארץ כיו כני גח ,, 243 פרק ט ,. 250 פרק י ., 253 נספח לפרקים ד - י : דמותו של רו ז השוואה בץ המקרא לספר היובלים .. 261 פרק יא .. 264 נספח : משם עדאכרהם ,, 270 פרק יב .. 272 פרק יג .. 279 פרקים יד - טו .. 286 פרק יד ,. 2 & 6 פדק טו ., 291 פרק טז ., 1 פ 297 ק יך ., 308 פרקים יז ( המשך } - ירו : סיפור העקרה ., 3 ו 2 פרק ית " 3 ו 7 פרק יט .. ו 32 פרקים כ - כב .. 329 פרק כ .. 329 פרק כא .. 1 334 ספח : שמות העצים . -340 פרק כב .. 342 פרק כנ .. ו 35 נספח לפרקים יד - כג : דמותו של ישמעאל בספר כראשית ובספר היובלים ,. וי < 3 פרק כד .. 366 פיק כה ,. 374 פרק ncrr - i פרק כז .. 334 פרקים כוז - כט ., 390 פרק כח ,. 390 נספח : בני יעקב על פי סדר לידתם .. 398 פרק כט ,, 400 פרק ל .. 406 פרקים לא - לב .. 4 ו 7 פרק לא ,. 417 פרק לב ., 426 פרק לג ., 437 פרק לד ,, 445 פרקיבו לה - לח ,, 452 פרק לה ,, י 45 פרק לו ,, 4 י 7 פרק לז ., 4 ^ 2 פרק לת ., 467 נטפח לפרקים יט - לח : יעקב ועשו במקרא ובספר היובלים . 470 . פרקים לט - מ ; מב - םה ,. 478 פרק לט ,, 480 כרק מ ,. 484 פרק מא ,, 488 פרק מב ., 496 פרק מג ., 503 פרק מד ., 509 פרק מה ,. 5 ו 5 פיק מו ., 520 פרק 0 ז ., 530 פרק מח ,. 533 פרק מט .. 540 פרק -557 . 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר