חינוך מחפש משמעות לקראת בתי ספר חלופיים

עמוד:4

Yossef ) Yossi ( Abinun EDUCATION SEARCH FOR MEANING Towards alternative schools עריכה : שחף הגפני עימוד ועיצוב כריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' אבינון , יוסף , 1946- חינוך מחפש משמעות : לקראת בתי ספר חלופיים / יוסף אבינון ; עורך : שחף הגפני 145 עמודים 21 ; ס " מ . כולל ביבליוגרפיה ISBN 978 - 1 - 61838 - 408 - 9 . 1 כותר . 2 כותר : חינוך מחפש משמעות . 3 הגפני , שחף , 1950 , עורך Israel 2 . Alternative education — Israel 3 . Open plan schools — 1 . Alternative schools Israel 4 . Open plan education — Israel LB 1029 . O 6 A 25 2018 372 . 1 אבי אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ט 2018 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר