תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 11 .................................................................................................................... על המחברת ........................................................................................................... 13 מבוא ...................................................................................................................... 15 שער ראשון פרק : 1 אתיקה ארגונית בהקשר הבית ספרי .......................................................... 21 פרק : 2 הקשר בין תפיסת האתיקה הארגונית לבין התנהגויות נסיגה מסוג איחורים , היעדרויות ועזיבה בקרב מורים 25 ............................................... פרק : 3 התנהגויות נסיגה בקרב מורים 29 .................................................................. פרק : 4 המשתנים הנפוצים לניבוי התנהגויות נסיגה של מורים ............................. 31 פרק : 5 איחורי מורים 35 ............................................................................................. פרק : 6 היעדרויות מורים 37 ....................................................................................... פרק : 7 עזיבת מורים .............................................................................................. 41 פרק : 8 תאוריית הרצף כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים .............................. 43 פרק : 9 נטייה לעזוב בקרב מורים 45 ......................................................................... פרק : 10 מדידת הנטיות לאחר ולהיעדר ................................................................ 47 פרק : 11 נטייה להתנהגות בלתי הולמת בהקשר הבית ספרי 49 ................................. פרק : 12 תפיסת ההפרה של החוזה הפסיכולוגי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים 53 ......................................................................................................... פרק : 13 תפיסת האקלים האתי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר ....................................................................................................... 57 פרק : 14 תפיסת הצדק הארגוני כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר ...................................................................................................... 63 פרק : 15 תפיסת המחויבות הארגונית כמתווכת בין משתני אתיקה לבין התנהגויות נסיגה של מורים ..................................................................... 67 פרק : 16 הקשר שבין התנהגויות אזרחיות לבין התנהגויות הנסיגה 73 ....................... פרק : 17 אסטרטגיות לצמצום התנהגויות נסיגה בקרב מורים ............................... 79 פרק : 18 הדרכה ממוקדת לומד — לקראת צמצום התנהגויות נסיגה של מורים 85 ... שער שני פרק : 19 הקונטקסט במערכת החינוך המעודד פיתוח קוד אתי .............................. 91 פרק : 20 הפער בין המדיניות המוצהרת לבין הנעשה בשטח 95 ................................ פרק : 21 הצורך בקוד אתי לאנשי חינוך והוראה : זווית מבט בינלאומית 107 .............

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר