דברי הסבר להצעות חוק פרטיות

עמוד:11

המלצות . 1 יש להגביל בהדרגה את מספר הצעות החוק הפרטיות שחברי כנסת יורשו להניח על שולחנה ל - 4 במושב ) שנה פרלמנטרית ( . הדבר יאפשר למרכז המחקר והמידע וללשכה המשפטית בכנסת לתת מענה איכותי , מהיר יותר ובהיקפים גדולים יותר לחברי הכנסת . . 2 יש לצמצם את מכסת הצעות החוק הפרטיות המועלות לדיון מוקדם בכל שבוע ל - 15 ) כמחצית מהמספר המועלה היום ( . ההסבר לחוק המוצע לכלול את כל ההשלכות הכלכליות והפיננסיות הצפויות שלו על תקציב המדינה , ובחלקן גם את ההשלכות על החברה , הסביבה והרשויות השונות . בישראל צריכה רק הצעת חוק תקציבית פרטית ) שעלותה מעל 5 מיליון ש " ח ( לכלול בדברי ההסבר לה ) או בנוסח החוק ( את דרך מימון ההוצאה וכמו כן קיימת הוראת חוק מ - 2002 בדבר החובה לציין בדברי ההסבר להצעת חוק מידע בדבר השפעת החקיקה על זכויות הילד . במדינות החברות באיחוד האירופי צריכים דברי ההסבר להצעת חוק לציין גם את מידת התאמתה לחוקי האיחוד האירופי . מהאמור לעיל עולה כי ניתן להפחית את כמות הצעות החוק הפרטיות המונחות על שולחן הכנסת לא רק באמצעות קביעת מכסות אלא גם באמצעות הוראות תקנוניות או חוקיות מפורשות , המציבות דרישות גבוהות יותר לניסוח דברי הסבר איכותיים . לו היו בנמצא הוראות כאלה , אשר היו מחייבות את חבר הכנסת שרוצה להניח הצעת חוק פרטית לפרט בדברי ההסבר את ההשפעות הפיננסיות הצפויות של ההצעה ) לא רק אם עלותה 5 מיליון ש " ח ומעלה (; ההשפעות הצפויות על חוקים אחרים ועל רשויות אחרות ; ההשפעות על הסביבה ועל החברה ; הפתרונות המרכזיים שההצעה מקדמת וכיוצא בזה - סביר כי חברי הכנסת היו מתרכזים בהכנה יסודית ומקצועית של הצעות החוק החשובות בעיניהם ולא מניחים על שולחן הכנסת מאות הצעות חוק שהוגשו כלאחר יד , ושלעתים הנושאים הנכללים בהן כלל לא ראויים להיות מטופלים במסגרת של חקיקה ראשית .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר