איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח?

עמוד:2

How to Improve the Knesset as a Legislative and Oversight Body : Key Recommendations Chen Friedberg המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א - מפלגתי , מחקרי ויישומי , הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל , הכלכלה והחברה . יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק , גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים . לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית . בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה . המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב . המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס " ט על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ) ע״ר ( , תשע "ז ) Copyright © 2017 by The Israel Democracy Institute ) R . A . Printed in Israel להזמנת ספרים בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02 - 5300800 פקס : 02 - 5300867 אתר האינטרנט : www . idi . org . il החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא " ל : orders @ idi . org . il בכתיבת המהדורה הראשונה ) 2013 ( השתתף גם ד " ר ניר אטמור . מהדורה שנייה : יולי . 2016 הדברים המתפרסמים בחוברת זו אינם מייצגים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר