תוכן עניינים

עמוד:6

פרק רביעי : הבסיס התאורטי לעקרונות התמיכה בילדים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון - סקירה , פרשנות , ביקורת וחלופה ............................................ 115 רמות ההגדרה של מוגבלות ......................................................................... 115 בעייתיות הההגדרה המוסדית של ליקוי ראייה ועיוורון .............................. 116 עקרונות תאורטיים של מדיניות התמיכה בילדים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון - ביקורת וחלופה ................................................................. 124 פרק חמישי : השלכות יישומיות של מודל פוטנציאל הצמיחה : תכנית חינוכית - חברתית מותאמת לתלמידים ולסטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון על פי עקרונות התפיסה ההומניסטית - חינוכית .................................... 137 מודל מעגלי הפנמה כבסיס לתכנית להעצמת איכות החיים של תלמידים עם צרכים ייחודיים ...................................................................................... 138 תכנית חינוכית - חברתית מבוססת מודל מעגלי ההפנמה עבור תלמידים וסטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון : הנבחר״ת ואני ( העצמה , נחישות , בחירות ואוטונומיה ) ....................................................... 142 ממצאי מחקרים שליוו את התכנית שהופעלה בקרב תלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון ובקרב סטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון ......................... 151 לא חושך לא אור - סיכום ומבט לעתיד ............................................................ 157 מקורות ............................................................................................................. 161 נספחים ............................................................................................................. 169 נספח : 1 מונחון ............................................................................................ 169 נספח : 2 טופס למילוי על ידי ההורים ורופא העיניים לשם קביעת התמיכה ממשרד החינוך .............................................................................. 176 נספח : 3 תכנית ״הנבחר " ת ואני״ .................................................................. 179 203 ........................................................................................................ Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר