גבולות האחריות של הבלנית

עמוד:2

The Limits of a Mikveh Attendant ’ s Responsibility Noa and Benjamin Lau התצלום על העטיפה : Judaism - Mikvah , Rafael Ben - ari , www . Dreamstime . com אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ו המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת “ ד , 4072 ירושלים 9104602 טל ' : -02 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / idi - store דוא “ ל : orders @ idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 פקס : -02 5300867 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט הדברים המתפרסמים במסמך זה אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר