תוכן עניינים מפורט

עמוד:10

1 . 21 הסבר כלכלי להקמתה של חברה 16 1 . 22 מודלים להתאגדות כחברה מסחרית 26 1 . 23 התאגדות כחברה רשומה 66 1 . 24 יתרונותיה של חברה מוגבלת – סיכום 86 1 . 25 תולדות חקיקת החברות בישראל 07 1 . 26 המקורות המשפטיים של דין החברות הנוהג כיום בישראל 27 אגודה שיתופית 37 1 . 27 פתיח 37 1 . 28 החוק בשירותו של הרעיון השיתופי – השתקפות עקרונות הקואופרציה בפקודת האגודות השיתופיות : ביסוס אידיאולוגי ומשפטי 47 1 . 29 המשפט בשירות הרעיון הסוציאלי ? – חשיבות איפיונה של אגודה שיתופית כגוף משפטי עצמאי לעומת עקרון העזרה ההדדית 87 1 . 30 ניתוח כלכלי של אגודה שיתופית 28 התאגדות שלא למטרת חלוקת רווח בין החברים 68 1 . 13 פתיח 68 עמותה 68 1 . 32 עמותה כצורת התאגדות 68 1 . 33 ניתוח כלכלי של הסיבות להקמת עמותה 78 1 . 34 סוגי עמותות כבסיס לניתוח כלכלי 88 1 . 35 טעמים לבחירה בעמותה כתאגיד המספק את המצרך או השירות 98 1 . 36 ההבדל בין עמותת תרומה לעמותות מסחריות 19 1 . 37 אישיותה המשפטית של העמותה 49 1 . 38 מגרעות אילוץ אי – החלוקה 59 אגודה עות ' מאנית 89 1 . 39 אגודה עות ' מאנית מהי 89 חברות לתועלת הציבור 010 1 . 40 חברות לתועלת הציבור – התאגדות הכפופה לחוק החברות 010 תאגידים סטטוטוריים ותאגידים בבעלות ציבורית 310 1 . 41 פתיח 310 1 . 42 תאגידים סטטוטוריים 810 1 . 43 מבנהו המשפטי של התאגיד הסטטוטורי 011 1 . 44 חברה ממשלתית 111 1 . 45 תאגיד עירוני 411 1 . 46 תאגיד זר 511

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר