הקדמה

עמוד:5

הקדמה דיני תאגידים נועדו להסדיר את הקמתן , התנהלותן ופירוקן של התאגדויות משפטיות . צורות ההתאגדות המוכרות על ידי החוק הן מגוונות , ולכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים . לדוגמה , חברה בע “ מ היא התאגדות המשרתת אנשי עסקים , שמטרתה היא צבירת רווחים וחלוקתם בין בעלי המניות . לעומת זאת , אגודה שיתופית היא התאגדות המבוססת על עקרונות של עזרה הדדית ועזרת גומלין , ומשקפת דרך חיים והתנהלות עסקית שתפנית , שבה החברים גם מחויבים חברתית לעמיתיהם באגודה . עמותה רשומה היא צורת התאגדות אשר מקדשת עקרונות של התנהלות קבוצתית שלא למטרות של חלוקת רווח , ומתאפיינת בפעילות אידיאולוגית , סוציאלית או תרבותית . ניתן למיין את התאגידים לשתי קבוצות על פי מאפייניהם . יש שהם מיוחדים לתאגיד הספציפי שבו מדובר , ומפורטים בחוק המכונן את הקמת התאגיד : לדוגמה , איסור חלוקת רווחים לחברי עמותה על פי חוק העמותות , תש “ מ – 1980 לעומת הזכות לחלוקת דיבידנד המתבצעת על פי כללים מיוחדים בחוק החברות , תשנ “ ט – . 1999 וישנם מאפיינים הקיימים בכל סוגי התאגידים ; לדוגמה , היות התאגיד גוף עצמאי נפרד , פירמידת האורגנים — אסיפה כללית , דירקטוריון ומנכ “ ל , בעיית הנציג , וחובות נושאי משרה בתאגיד . סדרת הספרים המובאת כאן ומקיפה ארבעה כרכים עוסקת בכל מאפייני התאגיד בכלל , אך מתמקדת בחברה עסקית בפרט . הם כוללים ניתוח כללי — נורמטיבי , משפטי וכלכלי — של התנהלותם של כל אחד מן התאגידים , אך גם ניתוח מפורט של חברה רשומה משלבי ייזומה ועד פירוקה וחיסולה . לימוד דיני החברות בנוי ממספר נדבכים . הראשון כולל את עקרונות ההתאגדות המשפטית , שזהים לכל סוגי ההתאגדויות ; לדוגמה , האוטונומיה של התאגיד וההפרדה בינו לבין יוזמי הקמתו ובעלי השליטה בו . השני כולל את עקרונות ההתנהלות המשפטית של החברה הרשומה . לדוגמה , חברה בע “ מ זכאית לחלק דיבידנדים אך אלה חייבים לנבוע רק מרווח ; לעומת זאת , עמותה מנועה מלחלק רווחים , וכל חריגה מעיקרון זה תגרור סנקציות . הנדבך השלישי הוא כללים הנוגעים להתנהלות המאפיינת רק תחום פעילות מסוים בתאגיד ; לדוגמה , חברה בע “ מ שמגייסת הון מן הציבור נדרשת לפעול על פי חוק ניירות ערך . נדבכים אלו באים לידי ביטוי בסדרת ספרים זו .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר