תוכן העניינים: כרך א

עמוד:XI

השתתפות כללית — מענק איזון 320 נוסחת סוארי להקצאת מענק האיזון 321 תיקצוב שירותים ממלכתיים 323 מענק ייעודי 323 מענק מיוחד 324 מילוות 324 איגרות חוב 327 הרכב ההוצאות 328 מבנה התקציב הבלתי רגיל ( תב"ר ) 330 ניהול כלכלי ברשויות המקומיות 333 ההפרטה ותפקידה בעיצוב המדיניות האורבנית 335 יישום ההפרטה ברשויות המקומיות 336 שותפויות של הרשויות המקומיות עם המיגזר הפרטי והוולונטרי 340 חברות עירוניות 342 המשבר הכלכלי ברשויות המקומיות 345 בעיות תקציביות שכיחות ברשויות המקומיות 346 תחרות בין רשויות מקומיות 355 פערים ואי שוויון בין הרשויות המקומיות בישראל 358 סיכום 364 מקורות 366 פרק : 6 הרשויות המקומיות הערביות : בין מאפיינים ייחודיים למאפיינים אוניברסליים 375 ראסם ח'מאיסי מבוא 377 סקירה היסטורית של התפתחות השלטון המקומי הערבי 378 הגורמים העיקריים המשפיעים על התפתחותן ועל תיפקודן של הרשויות המקומיות הערביות 381 שלבים בהתפתחות השלטון מקומי 383 מאפיינים דמוגרפיים 388 התפלגות האוכלוסייה הערבית בין סוגי הרשויות המקומיות 388 עיריות 390 ערים מעורבות 391 מועצות מקומיות 392 מועצות אזוריות ערביות 392 מועצות אזוריות מעורבות 393 מועצה אזורית לכפרים הלא מוכרים 394

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר