תוכן העניינים: כרך א

עמוד:VIII

מספר חברי המועצה 179 פומביות הדיון 180 מניין המשתתפים 181 זכויות חבר המועצה 181 זכות ההשתתפות בישיבות המועצה 181 הזכות לדעת 182 הזכות להשפיע 184 . 10 הוועדות ברשות המקומית 185 ועדות החובה וסמכויותיהן 185 ועדות חובה נוספות בעיריות 188 ועדות רשות 188 כהונת הוועדות וסדרי עבודתן 189 . 11 חיוב אישי ברשויות מקומיות 189 . 12 חוק התכנון והבנייה , התשכ 191 "ה-1965 מוסדות התכנון 191 תוכניות 192 הליך התכנון , רישוי , הקלות , עונשין , הפקעות והיטלים 193 . 13 חוק רישוי עסקים , התשכ 195 "ח-1968 . 14 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה , חוק שירותי הכבאות 196 . 15 תאגידי מים וביוב 197 . 16 חוק שירותי הדת היהודיים 198 . 17 חברות עירוניות : היבטים משפטיים 200 סיכום 202 מקורות 203 פרק : 4 השלטון המקומי כיחידת ניהול 205 איתי בארי מבוא 207 מבנה השלטון המקומי בישראל 208 נדבכי השלטון השונים : שלטון מרכזי , שלטון מחוזי ושלטון מקומי 208 השלטון המקומי בישראל כרובד שלטוני 209 ש וֹ נ וּ ת בין רשויות מקומיות בישראל 211 מבנה ארגוני ומינהל ברשות המקומית 212 מבנה ארגוני 212 הדיכוטומיה הדואלית : בין מינהל מקומי לבין פוליטיקה מקומית 215 דגמים של שלטון ברשות המקומית 219

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר