תוכן עניינים כללי

עמוד:12

כרך ג שער שלישי ביטוח זקנה ושאירים והסדרים לתשלום פנסיה – מצבי סיכון חברתי בשל גיל : גיל פרישה וגיל זכאות , קצבת זקנה ושאירים , פנסיה 1055 פרק חמישה עשר סיכון חברתי של גיל : יחסי גומלין בין גיל , עבודה וביטחון סוציאלי 1057 . 1 מבוא 1059 . 2 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי : הזדקנות האוכלוסייה 1063 מקור ג'ק — חביב , יצחק שנור , "השלכות כלכליות של ההזדקנות על החברה , " הזדקנות וזיקנה בישראל ( א' רוזין עורך , אשל , , 717 ( 2003 עמודים 1066 721-719 . 3 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי : השלכות ומגמות 1069 . 4 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי : המהפכה הישראלית האנטי חברתית 1080 פרק שישה עשר סיכון חברתי של גיל : גיל פרישה וגיל זכאות 1085 . 1 מבוא 1087 . 2 דגמים מקובלים המסבירים את ( חובת / זכות ) 1092 הפרישה מקור — רות בן ישראל , דגמים" המסבירים הרחקת עובד בגיל מתקדם משוק העבודה , " שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ( האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב , , ( 1998 עמודים 1093 1063-1054 . 3 דגם השוויון התעסוקתי 1101 . 4 עיצוב הפרישה 1105 . 5 ההסדר הישראלי בנושא גיל הפרישה 1113 מקור — חוק גיל פרישה , ד "התשס 1115 2004 מקור — תוספת לחוק גיל פרישה ( סעיפים 6 עד 1121 ( 8

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר