תוכן עניינים כללי

עמוד:10

שער שני ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה – מצבי סיכון חברתי בשל היעדר אמצעי קיום : אבטלה והיעדר מקורות הכנסה 801 פרק שנים עשר יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי 803 . 1 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : מבוא 805 . 2 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : התפתחויות 811 . 3 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : השלכות 815 פרק שלושה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר עבודה ודמי אבטלה 817 . 1 מבוא 819 מקור ג' – וני גל , "על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל , 67 , " 1972-2003 ביטחון סוציאלי , 109 ( 2004 ) עמודים 822 109-128 מקור – חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ז' ביטוח אבטלה 842 . 2 יסוד הנגישות : מבוטח 854 . 3 יסוד הנגישות : תקופת האכשרה 862 . 4 יסוד המחויבות : מובטל 867 . 5 יסוד המחויבות : עבודה מתאימה 871 מקור – תב 912639 / 99 "ע ברהה דרג – 'ה לשכת שירות התעסוקה , 6 ביוני , 2001 פורסם בנבו 873 . 6 יסוד הנדיבות : דמי אבטלה 879 פרק ארבעה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר מקורות הכנסה וקצבת הבטחת הכנסה 885 . 1 מבוא 889 מקור — חוק הבטחת הכנסה , א "התשמ 891 1980 . 2 ממד הנגישות : מבחן החלות 915 מקור – תב ) "ע ים ) בל 002381 / 01 זייאד זיאד — המוסד לביטוח לאומי , תק-עב 921 120 , ( 2 ) 2002 . 3 ממד הנגישות : מבחן הכנסות 924 . 4 ממד הנגישות : מבחן תעסוקתי 931

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר