תוכן עניינים כללי

עמוד:9

מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ד' ביטוח ילדים 691 . 5 הבטחת תשלום מזונות 701 מקור — חוק המזונות ) הבטחת תשלום , ) התשל"ב 701 1972 מקור : ענת הרבסט , '"זוהי הגנה של המדינה על האישה ועל הילדים : ' חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב , " 1972 עיונים בתקומת ישראל , ( 2011 ) עמודים 708 662-651 . 6 משפחות חד הוריות 719 מקור – חוק משפחות חד הוריות , ב "התשנ 719 1992 מקור – ענת הרבסט , '"אנחנו תומכים בחוק משפחות חד הוריות , במסכנים : ' חוק משפחות חד הוריות – מבט לאחור 80 , " ביטחון סוציאלי , ( 2009 ) עמודים 722 35-25 . 7 הבטחת הקיום באמצעות זיכויי מס הכנסה 735 פרק אחד עשר הרחבת המשפחה : שילוב בין האחריות המשפחתית לבין התפקיד בעבודה 737 . 1 מבוא 739 . 2 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הבין לאומי 742 מקור – אמנת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ) מספר 1981 ) 156 ( קטעים נבחרים ) 743 מקור – המלצת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ) מספר 1981 ) 165 ( קטעים נבחרים ) 745 מקור – דפנה יזרעאלי , "יחסי עבודה ומשפחה , המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל 7 , " האישה ביהדות , סדרת דיונים , ( 2001 ) עמודים 753 3-16 מקור Orly Benjamin and Rona Goclaw , "Narrating the — Power of Non-Standard Employment : The Case of the Israeli Public Sector" , 42 ( 4 ) Journal of Management Studies 770 ( 2005 ) , pp . 737-742 , 755-757 . 3 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הישראלי 778 מקור 1039 / 00 ע"ע – מדינת ישראל , משטרת ישראל – מנחם יהב ואח , ' פד"ע לח 786 26 תשובות לשאלות בשער הראשון 797

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר