תוכן עניינים כללי

עמוד:8

. 3 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים מסורתית 565 . 4 משפחה וביטחון סוציאלי : הסיכון החברתי 568 . 5 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים חדשה 571 . 6 מבנה וחלוקת תפקידים חדשה : השלכות השינוי 575 . 7 היבטים מגדריים של משפחה וביטחון סוציאלי 580 . 8 הדגם החדשני של מערכת הביטחון הסוציאלי : אמות מידה לעיצובו 583 . 9 משפחה וביטחון סוציאלי : מבט לעתיד 593 פרק תשיעי הרחבת המשפחה : היריון ולידה 595 . 1 מבוא 597 . 2 היריון ולידה : הסדר זכויות במישור הבין לאומי 600 מקור — אמנת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ) מספר 600 2000 , ) 183 מקור — המלצת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ) מספר 603 2000 , ) 191 . 3 היריון ולידה : ההסדר הישראלי – פן הביטחון התעסוקתי 609 מקור — חוק עבודת נשים , ד "התשי 609 1954 מקור 001353 / 02 ע"ע — מרגלית אפלבוים — ניצה הולצמן , 22 בספטמבר . 2003 פורסם בנבו 627 . 4 היריון ולידה : ההסדר הישראלי – פן הביטחון הסוציאלי 633 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ג' ביטוח אימהות 633 . 5 היריון ולידה : ההסדר הישראלי — פן הדאגה לבריאות 652 פרק עשירי הרחבת המשפחה : קצבאות ילדים , הבטחת תשלום מזונות ומשפחות חד הוריות 655 . 1 מבוא 657 . 2 קצבאות ילדים : קצבאות אוניברסליות או קצבאות מותנות במבחני נזקקות 659 . 3 קצבאות ילדים : אחידות , משתנות , חד רובדיות או רב רובדיות 665 . 4 קצבאות ילדים : ההסדר הישראלי 669 מקור — אברהם דורון , שחיקתה" של מדינת הרווחה בישראל בשנים : 2000-2003 המקרה של קצבאות הילדים , " 11 עבודה , חברה ומשפט , ( 2005 ) 95 עמודים , 103-95 670 107-115

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר