תוכן עניינים כללי

עמוד:6

ח ל ק ש נ י ביטחון סוציאלי : זכות אדם וזכות יסוד – תשתית משפטית 385 פרק חמישי ביטחון סוציאלי : מקורות משפטיים 387 . 1 מגוון המקורות 389 . 2 המקורות 391 פרק שישי זכות האדם לביטחון סוציאלי : תמונת מצב אוניברסלית 397 . 1 מבוא 399 מקור — ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם , משנת , 1948 מתוך : זכויות האדם והאזרח בישראל , מקראה ( עורכים : רות גביזון וחגי שנידור , ( כרך א 400 72 ( 1991 ) מקור — אמנה בין לאומית בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות , משנת , 1966 כתבי אמנה , 1037 כרך 404 206 , 31 . 2 ההבחנה בין זכויות אדם לבין זכויות יסוד 414 . 3 ההבחנה בין זכויות אזרחיות , פוליטיות וחברתיות 418 . 4 טיעונים משפטיים 420 מקור — גיא מונדלק , האם" יש קושי אינהרנטי בהגנה המשפטית על זכויות חברתיות , " ? מתוך : "זכויות חברתיות כלכליות בשיח החוקתי החדש : מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האדם , " ז שנתון משפט העבודה ( 1999 ) , 65 עמודים 424 91-102 . 5 גבולות אחריותה של המדינה — החובה הנגזרת מן הזכות 436 . 6 הזכות לביטחון סוציאלי כזכות אדם אוניברסלית 439 מקור — אמנה בדבר ביטחון סוציאלי ) רמות בסיסיות , ) משנת 1952 ( מספר 442 ( 102 פרק שביעי זכות האדם לביטחון סוציאלי : תמונת מצב ישראלית 461 . 1 מבוא 463 מקור — חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , ב "התשנ 465 1992 מקור — חוק יסוד : חופש העיסוק , התשנ"ד 466 1994 מקור — הצעת חוק יסוד : זכויות חברתיות , התשנ"ד 467 1994 . 2 ביטחון סוציאלי : זכות יסוד חוקית 471 מקור — אברהם דורון , המפנה" במדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל : השפעת השינוי האידיאולוגי 36 , " בטחון סוציאלי , 15 ( 1991 ) עמודים 474 15-22

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר