תוכן עניינים כללי

עמוד:5

מקור — בג 890 / 99 "צ מיכאל חלמיש נ' המוסד לביטוח לאומי ואח פ"ד , ' נד 217 423 ( 4 ) . 6 אמצעים : מקורות ושיטות מימון 225 . 7 אמצעים : ההשלכות של דגמי מדינת הרווחה 249 פרק רביעי ביטחון סוציאלי : עיצוב מחדש – מגמות מתפתחות 253 . 1 מבוא 257 מקור — יוחנן שטסמן , מגמות" וכיווני התפתחות חברתיים בראי תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנים , " 2002-2003 מדיניות חברתית על פרשת דרכים ( ירושלים , תשס , ( "ג עמודים 263 104-112 , 15-23 מקור — ענת מאור ודורית בר ניר , "השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 77 , " 2002-2005 ביטחון סוציאלי , ( 2008 ) עמודים 272 101-117 , 96-97 . 2 המשתנים הרב ממדיים והשלכותיהם 287 . 3 ביטחון סוציאלי במאה ה : 21 לחצים ומגמות 306 . 4 מגמה : הנהגת קיצוצים ישירים במערכת הביטחון הסוציאלי 311 . 5 מגמה : הפיכת הביטחון הסוציאלי למערכת תלת רובדית וגמישה 313 . 6 מגמה : הפרטת הביטחון הסוציאלי — המרת המדינה בשוק 317 מקור — יוסף קטן , תהליכי" ההפרטה במערכת שירותי הרווחה לזקנים — תמונת מצב ולקחים ראשונים , " הפוליטיקה של הזיקנה , האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר העדיפות הלאומי ( י' בריק , עורך , הוצאת הקיבוץ המאוחד ( קו אדום ) ואשל , , ( 2002 עמודים 319 77-89 מקור — ארני ס' לייטמן , "הפרטה ומסחור בהקשר גלובלי , " 56 ביטחון סוציאלי , 161 ( 1999 ) עמודים 332 172-161 . 7 מגמה : המרת האוניברסליות בהועדת קצבאות 345 . 8 מגמה : מתן עדיפות לחופש בחירה אישי 348 . 9 מגמה : הרחבת גבולות הביטחון הסוציאלי 352 . 10 מגמה : עידוד הילודה והגירת העבודה 357 . 11 מגמה : ניוד , קואורדינציה , הרמוניזציה וכלים חדשים 358 . 12 הערכה : יישום ברירני של המגמות 363 . 13 הערכה : ביטחון סוציאלי — דגם המאה ה 367 21 תשובות לשאלות בחלק הראשון 379

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר