תוכן עניינים כללי

עמוד:4

. 10 תכלית : השתקפותה בדגמים השונים של מדינת הרווחה 98 מקור — אברהם דורון , "מבוא , " מתוך : בזכות האוניברסליות : האתגרים של המדיניות החברתית בישראל ( מאגנס , ירושלים , תשנ , ( "ז עמודים 99 13-23 מקור — איאן גוף , "נימוקים נורמטיביים ונימוקי תוצאה לטובת מדינת הרווחה 56 , " ביטחון סוציאלי , 22 ( 1999 ) עמודים 113 22-25 פרק שלישי ביטחון סוציאלי : יסוד האמצעים 117 . 1 מבוא 119 . 2 אמצעים : ספקי ביטחון סוציאלי 121 מקור — תמר הרמן , בין" חברה למדינה , או : על החברה האזרחית 32 , " הדעה הרווחת , 3 ( 2002 ) עמודים 126 7-3 . 3 אמצעים : סוגי קצבאות הביטחון הסוציאלי 136 מקור — אברהם דורון , בזכות" האוניברסליות במדיניות הרווחה , " מתוך : בזכות האוניברסליות : האתגרים של המדיניות החברתית בישראל ( מאגנס , ירושלים , תשנ , ( "ז חלק א , עמודים 146 27-32 מקור — איאן גוף , "גימלאות מותנות במבחן אמצעים בפרספקטיבה משווה 43 , " בטחון סוציאלי , 24 ( 1995 ) עמודים 157 26-32 מקור — וים ון אורשוט , "מגבלות המיקוד : על הסיבות מרובות המישורים לאי מיצוי זכויות 56 , " ביטחון סוציאלי , 193 ( 1999 ) עמודים 165 200-193 . 4 אמצעים : דגמים של ביטחון סוציאלי 173 מקור — אברהם דורון , משטר" הרווחה במדינת ישראל : מגמות השינוי והשלכותיהן החברתיות , " סוציולוגיה ישראלית ה , , ( 2003 ) 2 עמודים 177 426-417 . 5 אמצעים : אזרחות — תחולה אישית וגיאוגרפית 187 מקור — רבקה רייכמן ואדריאנה קמפ , שחקנים" מדינתיים ולא מדינתיים : ניתוח רב שכבתי של מדיניות הגירת עבודה בישראל , " בתוך : ד' פילק וא' רם ( עורכים , ( שלטון ההון : החברה הישראלית בעידן הגלובלי ( הקיבוץ המאוחד / מכון ון ליר , ירושלים , , ( 2004 עמודים 193 222-231 מקור — זאב רוזנהק , "מהגרי עבודה במדינת הרווחה הישראלית : מגמות הדרה והכלה 56 , " ביטחון סוציאלי , ( 1999 ) עמודים 202 97-112

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר