תוכן העניינים

עמוד:13

ו ( 2 ) שילוב של הערכת השפעות חוקתיות בשלבים השונים של התהליך 200 ( 3 ) ו הרחבת זירות להערכת השפעות חברתיות של הצעה 202 ( 4 ) ו המלצות לאפיון הפגיעה בזכויות בהיעדר מגילת זכויות שלמה 207 ( 5 ) ו בחינת הפגיעה האפשרית של ההצעה בזכויות יסוד : שאלות מנחות לבדיקה 208 ז . ניתוח החלופות בראי השפעותיהן 209 ( 1 ) ז ניתוח החלופות 209 ( 2 ) ז השפעות ישירות וניתוח תועלת-עלות 209 ( 3 ) ז השפעות חברתיות משקיות-וכלל 210 ח . ניתוח חלופות בראי מבחני המידתיות 212 ( 1 ) ח מבחן ההתאמה ( או מבחן הקשר הרציונלי ) 212 ח ( 2 ) מבחן הצורך ( או מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ) 213 ( 3 ) ח מבחן היחסיות ( או מבחן המידתיות במובן הצר ) 213 ט . השוואה בין חלופות והצגת החלופה שנבחרה 214 י . אמות מידה לבחינת החקיקה בדיעבד 214 יא . דיווח פומבי על המדיניות שנבחרה 217 נספח : 1 התפתחויות דמוקרטיות רלוונטיות לנושא אימוץ התהליך בכנסת 219 נספח : 2 הרחבה על הליכי הערכת ההשפעות שכבר קיימים בכנסת 226 נספח : 3 טופס דיווח 230 השתתפו בהכנת המדריך 235

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר