תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי התמודדות רגולטורית עם הפרסום הסמוי : מבט השוואתי 65 א . ארצות הברית 66 ב . האיחוד האירופי 82 פרק חמישי אסדרת פרסום סמוי : מבוא 94 א . שיקולים , מעגלי פגיעה ורציונלים לאסדרה 94 ב . הצורך באסדרה חוצת פלטפורמות 96 פרק שישי האסדרה המועדפת : דיני הגנת הצרכן בפיקוח הרשות להגנת הצרכן 99 א . כללי 99 ב . הגדרת פרסום סמוי : האם נדרשת תמורה ? 103 ג . הגדרת פרסום סמוי : פרסום סמוי מסחרי בלבד 106 ד . מודל הגילוי : חובת סימון של תכנים הכוללים פרסום סמוי 108 ה . איסור גורף על שימוש בפרסום סמוי על ידי יצרני התוכן הציבוריים 119 ו . איסור גורף על שימוש בפרסום סמוי בתוכני חדשות , אקטואליה וסדר יום 121 ז . איסור גורף על שיתופי פעולה מסחריים בתכנים המיועדים לילדים צעירים 123 ח . איסור ענייני על פרסום סמוי של מוצרים מסוימים 125 ט . החוליה שעליה תוטל האחריות המשפטית 126 י . אחריות לאכיפה 133 יא . קידום אוריינות תקשורת 141

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר