אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית

עמוד:4

Regulating Branded Content in the Israeli Media Tehilla Shwartz Altshuler , Tuval Chesler עריכת הטקסט : מיכאלה קלי עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 6-151-519-965-978 ב “ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל “ © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשע"ד נדפס בישראל , 2014 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר , 4072 ד “ ת , 4 ירושלים 9104602 טל 5300888-02 : ' אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / store–idi דוא “ ל : orders @ idi . org . il טל ; 5300800-02 , 2222-20-800-1 : ' פקס : 5300867-02 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר