מות דוד

עמוד:10

. D דוד מנסה לדחות את מותו באמצעות לימוד תורה בכל שבת . . E מלאך המוות מצליח להסיח את דעת דוד ולהפסיקו מלימוד תורה . . F דוד מת . . G שלמה נועץ בחכמים והם מורים לו כי ההלכה אוסרת לטלטל את גופת אביו בשבת , ומתירה לטלטל מזון עבור כלביו . . H שלמה מגונן על גופת אביו עד לקבורתה . . I אפילוג . . III התפתחות הגרסאות לתימה שמות דודש שתי גרסאות יסוד , האחת בתלמוד בבלי , מסכת שבת ( 1 )* והשנייה במדרש רות רבה . ( 2 )* אף שעריכתו של ספר רות רבה בכללו מאוחרת בכמאה שנה מזו של התלמוד הבבלי , הסיפור על מות דוד , כפרט המשובץ בו , משמר מסורת ארץ ישראלית קדומה , ומשום כך נתייחס לגרסה זו כראשונה בסדרה . גרסת רות רבה ( 2 )* מובאת במסגרת חטיבה של דרשות הנתונה בפתיחת פרשה ג שברות רבה . דרשות אלה מתייחסות לארבעה פסוקים שנושאם הוא יתרון החי על המת . אחד מן הפסוקים האלה הוא מקהלת ( ט , ד : ( ״כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת״ . את המילה ' כלב' פירשו חכמים כפשוטו , ואילו את השאריהש תפסו באופן פיגורטיבי , כסמל האדם הרם . הפסוק משקף את קדימת הערך המוחלטת של החיים על פני המוות : בעודו חי יכול האדם לפעול ולשנות את מעמדו הרוחני ואילו המת אינו יכול לעשות עוד דבר בעניין זה . אנו מניחים שתי הנחות : א . הפסוק הנזכר שימש קודם לכן כפתגם עממי רווח , שנשתבץ , כפתגמים רבים מסוגו , בספר קהלת ; ב . הפסוק היווה בסיס לדינמיקה נרטיבית , כלומר , הניע טרנספורמציה ממישור האפוריזם למישור נרטיבי . המבנה הפתגמי , המשקף מתח בינארי , מכונן מתח דומה בתחביר הנרטיבי . יש לציין כי בהחבר הנרטיבי נעשתה הצלבה בין שתי רמות , הקונקרטית והסמלית . במקור נתפס כל הפסוק הפתגם כנושא מסר פיגורטיבי : הכלב מסמל איש נחות והאריה מסמל איש עילי וסמכותי . והנה אחרי המעתק לסיפור אין הכלב נתפס סמלית אלא במצבו הקונקרטי , הכלב הפיגורטיבי הוצב בתור שכלבי המלךש ואילו האריה נותר במעמדו הסמלי ומציין ' מלך . ' נמצא שהאיבר הראשון של הפתגם נשתייר כקונקרטי ואילו האיבר השני הומר כליל מן המצב הפיגורטיבי למעמד המסומל , המלך . השימוש בשתי רמות אלו היווה אמצעי בידי מחבר הסיפור להעצים את המתח בין חיים למוות , החיים הוענקו לכלב והמוות למלך . מצב זה החריף גם את הפתרון ההלכתי שבסוגיה , המשתקף בסיפור ; אין כל היתר לטלטל בשבת דבר לצורך המלך , לפי שהוא מת , ויש היתר לטלטל בשבת מזון לצורך חיותם של הכלבים , לפי שהם חיים , ועניין זה יידון להלן . בהקשר לדיון זה ביחס המעמדי שבין כלב לאריה מתפתחת העלילה כולה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר