אדם בצל סכסוכים במזרח התיכון בעיני מי שהיה ראש המוסד

עמוד:4

אדם ב צ ל מאת : אפרים הלוי מאנגלית : אריה חשביה עריכת מפתח העניינים והשמות : דנה זייברט נדפס בישראל , תשס 2006 — ו" © כל הזכויות שמורות למטר הוצאה לאור בע”מ ת . ד . , 17467 תל אביב 61174 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . M A N I N T H E S H A D O W S Inside the Middle East Crisis with a Man Who Led the Mossad By Efraim Halevy Copyright © 2006 by Efraim Halevy Original book published by St . Martin’s Press , LLC , New York All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 17467 , Tel-Aviv 61174 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר