תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 9 . 1 מבוא 11 . 2 מסגרת תיאורטית 17 2 . 1 התפקיד החברתי של אמצעי התקשורת 18 2 . 2 ריכוז לצד ביזור הכוח במדינה 21 2 . 3 פרקטיקות תקשורתיות : מנגנונים אידיאולוגיים ליצירת חדשות 26 2 . 4 ייצוג תקשורתי : דימוי מול מציאות 29 2 . 4 . 1 מיעוטים בשיח התקשורתי : הצגתם של סוטים במרחב הציבורי 31 2 . 4 . 2 יחסה של התקשורת הישראלית לאוכלוסייה הערבית 33 . 3 המיעוט הערבי בישראל : מיסוד יחסי סמכות של רוב ומיעוט 37 3 . 1 סוגיית הקרקעות 38 3 . 2 המדינה כגורם המכונן אי שוויון כלכלי-חברתי 40 3 . 3 תת-ייצוג של אזרחים ערבים במוסדות ציבוריים 41 3 . 4 מעמדם האזרחי והפוליטי של הערבים בישראל 43 3 . 5 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , האמנם סתירה ? 45 . 4 הגורמים המעצבים של המיעוט הערבי בעיתונות העברית : מודל לניתוח 49 . 5 מערך המחקר 55 5 . 1 ניתוח תוכן 56 5 . 1 . 2 אוכלוסיית המחקר 57 5 . 1 . 3 מקרי המבחן ותקופות המדגם 59 5 . 2 ראיונות עומק חצי מובנים 60 . 6 ניתוח הממצאים 63 6 . 1 יום האדמה 63 6 . 2 האינתיפאדה הראשונה 72 6 . 3 אירועי אוקטובר 79 2000 6 . 4 מעצר מנהיגי התנועה האיסלמית במאי 90 2003 6 . 5 סיקור המיעוט הערבי בפרקי זמן קונצנזואליים 95

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר