עם הקובץ

עמוד:9

עם הקובץ בכל צופיה והכל צפר בה , ועם הכל מ 2 * תגה T T - : T : - T-: ח . נ . ביאליק , הבריכה בשנת המאה להולדתו של גדול יוצרי הספרות העברית בדורנו , ת . נ . ביאליק' ביקשנו לחזור ולהביא לפני הקוראים דרכי קריאה שונות של מבקרים וחוקרים ביצירותיו . ההנחה המונחת ביסודה של אסופה זו היא' שיצירתו של ח . נ . כיאליק היא אילן גדול ועבות שענפיו ופרחיו רבים' וכדי לעמוד על ערכה הסגולי ועוצם השפעתה ראוי לנו לשוב ולבחון' כיצד נראתה זו בעיני קוראים מבקרים שונים בני דורות שונים . לא ניסינו להביא תיאור היסטורי של תולדות ביקורת ביאליק' שלצורכו היינו חייבים לעקוב עקב בצד אגודל אחרי ראשונים ואחרונים' אף לא התיימרנו לערוך את המבקרים לאסכולותיהם ולהאיר דרכם המיוחדת בביקורת . ענייננו היה כיצירתו של ביאליק' ואותה בלבד באה האסופה לשרת . היצירות עצמן העמדו במרכז העיון' ולפיהן ערוך הקובץ : מה הכתבים מסודרים סוגים סוגים' כך הקובץ' מה השירים והסיפורים והמסות ממוינים על פי סדר הופעתם' כך דברי הקובץ . ואם איננו יכולים להתלוות לכל יצירה אלא רק למבחר מוגבל' הרי בחרנו במבחר מייצג' שדברי המבקרים מעירים עליהם ומאירים אותם . עקרונות הברירה שהדריכונו היו שלושה : ביקשנו לתאר סוגים שונים ביצירתו של ביאליק למן שירתו הלירית דרך שירותיו' הסיפורת' דברי הספרות ודברי האגדה ועד למפעליו הציבוריים' כעורך 'ספר האגדה' וכעורך של 'השלוח' המעורב עם הבריות באיגרותיו . בחרנו במבקרים בני אסכולות שונות' למן הפילולוגים' שעוררו דעתנו בעיקר על המקורות הלשוניים של שירתו ( בורנשטיין ' ( דרך חוקרים שעניינם בעיקר בתוכן העיוני של היצירות ( ב . קור צווייל' א . שביד ' ( בחקר מסכת המוטיבים ( ד . סדן' ד . מירון ) ובעולם המקורות והסמלים ( ם . לחובר ' ( ועד למבקרים מן ה'ביקורת החדשה' שעיקר עניינם בצדדים פורמאליים של השיר כמבנה וכמירקם ( ל . שטראוס' ע . צמח' י . האפרתי ואחרים . ( ניסינו אפוא להביא את המיטב והמובחר' המשקף קשת רחבה ככל האפשר של דרכי עיון . אך לא גישתם של המבקרים היא שעמדה לנגד עינינו' אלא התרומה שתרמו בהארתן של היצירות הנדונות . הקדמנו לכל ההערכות הללו שלושה פרקי מבוא משל שלושה חוקרים מובהקים . הפרק הראשון תפקידו לתאר את שורשי הווייתו האישית של ביאליק' מקומו

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר