מנשה קדישמן, אדמה בקועה, ‭,1983‬ תצריב צילומי, ‭,78.8x106‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אברהם חי ‭78.8x106, Jerusalem Print Workshop; photo: Avraham Hay Menashe Kadishman, Cracked Earth, 1983, photo-etching,‬