ביבליוגרפיה

David Golinkin ( ed . ) , Proceedings of the Proceedings 2 Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement 1927-1970 , vol . 2 , Jerusalem 1997 David Golinkin ( ed . ) , Proceedings of the Proceedings 3 Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement 1927-1970 , vol . 3 , New York , N . Y : Rabbinical Assembly , 1997 David J . Fine ( ed . ) , Responsa : 1980-1990 , The Responsa 1 Committee on Jewish Law and Standardsof the Conservative Movement , New York 2005 David J . Fine ( ed . ) , Responsa : 1991-2000 , The Responsa 2 Committee on Jewish Law and Standardsof the Conservative Movement , New York 2005 אבינר , מעמד הישמעאלים אלישע אבינר , 'מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה , ' תחומין , ח ( תשמ"ז , ( עמ' 362-337 אבינר , יחס לעולם הנוצרי שלמה אבינר , 'יחס היהדות אל העולם הנוצרי , ' תחומין , ח ( תשמ"ז , ( עמ' 370-368 אבינר , הרב ישראלי אלישע אבינר , 'על משנת התורה והמדינה של הגר"ש ישראלי זצ"ל , ' בתוך : אברהם ישראל שריר ( עורך , ( גאון בתורה ובמי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן