פרק שישי מעמדם של לא־יהודים במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית

הקדמה שאלת מעמדו של מי שאינו יהודי והיחס אליו מעסיקה את המסורת היהודית מן המקרא , דרך חז"ל ועד לימינו אנו , ויש בה היבטים יחסו של המקרא , ובעיקר ספר דברים , לנכרים יושבי הארץ שאליה עתידים להיכנס בני ישראל , הוא נוקשה וחסר פשרות . המקרא חוזר ומדגיש את המאבק העיקש שיש לנהל עמם . הם מתוארים כעושי תועבות : 'כי אתה בא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם' ( דברים יח , ט , ( ולפיכך יש להשמיד את אתרי הפולחן שלהם ואסור לקשור אתם קשרים חברתיים : 'ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכר י ת להם ברית ולא תחנם ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך . / ... _ / כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש' ( דברים ז , ב , ה . ( בהמשך הספר נאמר במפורש כי יש להשמיד את העמים הללו עצמם : 'כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום 1 ... 1 . כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה . רק מערי העמים האלה אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה' ( דברים כ , י , טו-טז . ( בספרות חז"ל נתקבלה העמדה הסוברת שחוסר הסובלנ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן