תוכן עניינים

מבוא - חקר ההלכה כביקורת תרבות 7 חלק ראשון - 'כרת משה וישראל' - נישואין וגירושין בעיניהם של פוסקי ההלכה במאה העשרים מבוא 19 פרק ראשון - מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים 29 פרק שני - הצעות לתקנת העגונות - הרב עוזיאל ובני דורו 67 פרק שלישי - להקדים רפואה למכה - הפולמוס סביב 'הסכם קדם נישואיך 87 חלק שני - לאומיות יהודית כגורם בפסיקה ההלכתית במדינת ישראל מבוא 105 פרק רביעי - פולמוס הגיור במדינת ישראל 113 פרק חמישי - מ'היתר המכירה' ל'אוצר הארץ' - תמורות ביחסה של הציונות הדתית לשמיטה ולמדינה 141 פרק שישי - מעמדם של לא יהודים במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית 161 חלק שלישי - השבת בעולם המודרני פרק שביעי - שיקולים מטה הלכתיים ביחס לשימוש בחשמל ובמכשור טכנולוגי בשבת 193 פרק שמיני - דמותה של השבת בפסיקה הקונסרבטיבית 223 אחרית דבר - לקראת שיח הלכתי חדש 247 ביבליוגרפיה 253 מפתח שמות ועניינים 271  אל הספר
מכון שלום הרטמן