הלכה בעולם חדש שיח רבני בחברה מודרנית

אר'א 9 7 י fflDQBBfflo ם דרת'הדו'ות מכון שלום הרסמן נהוגאת כתר צבי מרק . מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר י נחמן מברסלב , 2003 אב' שנ'א , המסע היה 1 ד ש' - * 70 : 'ל שאל * ת של תרבות ושל זהות , 2005 מנחם לורברבוים , פוליס'קה וגבולות ההלכה , משה הלברטל , על דרך האמת : הרמב יי ן ויצירתה של מסורת . 2006 דוד הר 0 מןנ אהבה ואימה במפנש עם אלות'ם : מורשתו התיאולוגית שיל הרב 'וםףדב סולובי'צ'יק , 2006 מי'קל וולצר , מנחם לורברבוים , נעם זהר ( עורכים , ( 'איר לורברבוים ( עורך שותף , ( המסורת הפוליטית היהודית , כרך א , 2007 יוחנן נ 91 [ ס . אישיותו של אלוהים , 2007 אליעזר נולדמן , יהדות ללא אשליה , 2009 דניאל בו'אר'ן , מדרש תנא : 0 ' א'נםרטקסטואל'ות וקריאת מכילתא 2011 . דוד ב'אל , לא בשמים : מסורת המחשבה היהודית החילונית 2011 ,  אל הספר
מכון שלום הרטמן