פרק ראשון ההלכה הציונית־דתית החדשה: מתווה מושגי

כפי שציינו במבוא , חברי הקהילה הציונית דתית נוטלים חלק ברשתות פרקטיות שונות , המייצרות גם מרחבי משמעות שונים . הרשתות השונות או הקהילות השונות שבהן נוטלים חלק חברי הקבוצה הציונית דתית יוצרות לא פעם קונפליקטים , הנובעים מאי התאמה בין הערכים במערכות השונות . בספר זה לא נעסוק בדין וחשבון המפורש , התיאורטי , שנותנים הוגי הדעות הציונים דתיים לקונפליקטים אלו . אנו נתמקד בדילמות הלכתיות של הציבור הציוני דתי כדי להאיר דרכן את היחס בין הרשתות השונות . התייחסות הספרות ההלכתית לקונפליקטים בין רשתות משמעות שונות היא אחת מאבני הבוחן למעמד הקהילות השונות בעולם הציונות הדתית . מקרי קונפליקט מאפשרים להנהיר את הסדר ההיררכי ואת מידת המחויבות לכל אחת מהקהילות . ההלכה היא מערכת הארגון הנורמטיבית של המאמין , בכלל זה הציוני דתי ; לפיכך ניתן היה לצפות כי בקונפליקטים בין ערכים בקהילות השונות תיצור ההלכה הציונית דתית דרכי התמודדות חדשות ושונות , שישקפו את מורכבות החיים בעולם ציוני דתי רב תרבותי . כדי לבחון עניין זה התמקדנו במקרים שמעמתים בצורה ישירה בין הערכים של הקהילות השונות . עימות כזה מצוי בשאלת היחס למינ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן