מפתח המונחים הנזכרים בתקציר הלשוני

א אות 145 ............................................................... אותיות גרוניות 145 ............................................... אותיות השימוש 148 .............................................. אימות קריאה 150 ................................................. ב בגד כפת 151 ......................................................... בידול במשמעות ....................... עיין עמוד מספר 171 בידול בעיצורים ........................ עיין עמוד מספר 171 בידול בתנועות ......................... עיין עמוד מספר 170 בינוני 152 ............................................................. בניין 152 ............................................................... ג גזרות 154 ............................................................. גזרת השלמים 154 ............................................. גזרת המרובעים 154 .......................................... גזרת חפ " נ 155 .................................................. גזרת חפי " צ 156 ................................................ גזרת...  אל הספר
אלחנן זינגר