משפט — מחכים לגודו?

מבוא המשפט הוא דרך ביטוי מרכזית בתרבות היהודית לדורותיה . המשפט — למשל , ספרות השאלות והתשובות — הוא הגשר שעליו צעדה היהדות , כקבוצה ייחודית , משחר קיומה ועד היום . מאפיין זה לא נעלם במדינת ישראל . הנה , כיום , אחד מכל מאתיים ישראלים הוא בעל השכלה משפטית . זהו יחס שאין שני לו בעולם כולו . מקומו המרכזי של המשפט בעבר היהודי ובהווה הישראלי עלול לעתים לעמעם את העובדה שהמשפט , על אף מרכזיותו , הוא רק מכשיר אחד שמאפשר את קיומו של המרקם החברתי . בצד השיח המשפטי , בצד התשוקה למשפט , קיימים אופני שיח אחרים הראויים לחברה וחיוניים לה . בשער זה אנו מבקשים לעקוב אחר היחס שבין השיח המשפטי ובין הקשרים חברתיים אחרים . אסור לו , למשפט , שידחק או ישבית את פעולתם של אופני השיח האחרים — פוליטיים , חברתיים , תרבותיים .  אל הספר
עם עובד