רשימת מקורות ומאמרים לקריאה נוספת

להלן רשימת מאמרים שעליהם התבססו הפרקים , והצעות לקריאה נוספת בכל נושא . מבוא לקריאה נוספת Daniel Kahneman , Barbara L . Fredrickson , Charles A . Schreiber , and Donald A . Redelmeier , “ When More Pain Is Preferred to Less : Adding a Better End , " . Psychological Science ) 1993 ( Donald A . Redelmeier and Daniel Kahneman , “ Patient’s Memories of Painful Medical Treatments–Real-Time and Retrospective Evaluations of Two . Minimally Invasive Procedures , " Pain ) 1996 ( Dan Ariely , “ Combining Experiences over Time : The Effects of Duration , Intensity Changes , and On-Line Measurements on Retrospective Pain Evaluations , " Journal of Behavioral Decision Making ) 1998 ( . Dan Ariely and Ziv Carmon , “ Gestalt Characteristics of Experienced Profiles , ” Journal of Behavioral Decision Making ) 2000 ( . פרק – 1 האמת על היחסיות  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ