היסטוגרמה של מספר ההבזקים עם משך הבזק נתון. הציר האופקי הוא משך הזמן של ההבזק בשניות. הציר האנםי מייצג את מספר המקורות בעלי משך מסוים שהתגלו. ההפרדה בין הבזקים ארוםים לקצרים נראית בבירור.