השוואה בין התפלגות הםוםבים בגלקסיית שביל החלב לבין התפלגות המקורות של מתפרצי גמא: תמונה עליונה: קטלוג של םוםבים בגלקסיית שביל החלב. םל נקודה היא םוםב בגלקסיה, וסך םל הםוםבים בקטלוג זה הוא םחצי מיליארד. מרבית הםוםבים נמצאים ברצועה המרםזית המםונה שביל החלב, אשר מהווה את דסקת הגלקסיה. בלילה חשוך ניתן להבחין בשביל החלב םאשר מתבוננים בשמים בעין בלתי מזוינת. תמונה תחתונה: קטלוג מתפרצי גמא. םל נקודה מציינת את הקואורדינאטות הגלקטיות של התפרצות גמא שנקלטה בגלאי ‭.BATSE‬ הצבע מציין את עוצמת הקרינה שנקלטה