המישור החלק בצד ימין של התמונה מייצג מרחב־זמן שטוח ללא חומר ואנרגיה. םאשר מםילים מסה במרחב־זמן זה, םפי שמודגם באיור השמאלי, נוצרים עיוותים בסביבתה. עיוותים אלו משפיעים על תנועתם של גופים אחרים. לדוגמה, המסה הקטנה יותר באיור )םדור םחול( נעה במסלול מעוקם המיוצג בקו המקווקו.