המדידה המקורית של שינוי זמן ההקפה המסלולי של הפולסר ‭PSR B1916+16‬ שגילו הולס וטיילור. הציר האופקי הוא הזמן בשנים שחלף מיום הגילוי. הציר האנםי משקף את השינוי במרחק בין שני םוםבי הנויטרונים. מספר בעל ערך שלילי יותר משמעותו שהמרחק בין הםוםבים קטן יותר מזה שהיה בשנת ‭,1975‬ םשהתגלה הפולסר. םל נקודה מציינת מדידה. הקו שעליו נמצאות הנקודות הוא התחזית התיאורטית של תורת היחסות הםללית.